Optimalisatie van de teams voor toezicht en handhaving.

Gedurende deze raadsperiode beschouwen veel gemeenten leefbaarheid en veiligheid van de fysieke leefomgeving als topprioriteiten. Hierom zetten zij in op het optimaliseren van de teams voor toezicht en handhaving. Tevens zullen zowel de VNG als de minister van Justitie en Veiligheid aanzienlijk investeren in de uniformering en verdere professionalisering van gemeentelijke handhavingsmaatregelen.

Optimaliseren, professionaliseren of inrichten?

Gemeentelijk toezicht en handhaving staan volop in de maatschappelijke schijnwerpers, vooral nu de politie haar focus verschuift naar criminaliteitsbestrijding en andere gelaagde veiligheidskwesties.

Hierdoor worden de teams voor toezicht en handhaving geconfronteerd met stijgende verwachtingen en een groeiende diversiteit aan taken en complexiteit. Dit beïnvloedt de organisatiestructuur, de bevoegdheden en zelfs de opleidingseisen.

Zoekt u helderheid over de benodigde capaciteit voor uw gemeentelijk toezicht- en handhavingsteam? Wilt u begrijpen welke stappen nodig zijn om uw team op te zetten, te professionaliseren of te verfijnen? Wilt u duidelijkheid over de huidige stand van zaken en hoe de volgende stap eruitziet? En wilt u zekerheid dat uw ambities daadwerkelijk maatschappelijke impact hebben?

Advies en benchmark

U kunt van ons een objectief en goed onderbouwd advies verwachten over de benodigde formatie voor het uitvoeren van uw lokale toezichts- en handhavingstaken. Dit advies kan u helpen bij het maken van belangrijke beslissingen of bij het implementeren van vervolgstappen. Bovendien is het advies eenvoudig te presenteren aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In onze benchmark vergelijken we de geadviseerde formatie met de beleidsdoelen en ambities van uw gemeente. Hierbij houden we rekening met verschillende factoren, zoals de breedte van het takenpakket, het aantal inwoners en de omvang van uw gemeente, de ontwikkelfase van uw team, en andere specifieke kenmerken van uw gemeente.

Daarnaast stellen wij u in staat om de geadviseerde formatie en inzet objectief te vergelijken met die van ongeveer vijftig andere gemeenten. Hierdoor krijgt uw gemeente niet alleen een goed inzicht in de benodigde formatie, maar ook in de opbouw, capaciteit, inzet en resultaten van vergelijkbare gemeenten. Tot slot vertalen wij ons advies naar uw uitvoeringspraktijk door aandacht te besteden aan de teamontwikkeling en de benodigde formatie voor de overhead, evenals de operationele capaciteiten voor themagerichte inzet.